زعفران 0.5 گرمی
اکتبر 4, 2016
زعفران سرگل
اکتبر 2, 2016

زعفران پوشال

در زعفران پوشال سه شاخه کلاله قرمز رنگ به همراه قسمتی از خامه زرد رنگ به یکدیگر متصل است. در مجموع قدرت رنگ دهی زعفران پوشال کمتر از انواع دیگر زعفران است.

poushal
poushal